Login

联系我们

绿鳍由註奌在英国慈善组织珊瑚礁世界基金会协调指導,在菲律宾设有當地办事处

 

如果您想了解更多绿鳍的做法,请发送电子邮件至:

 info@greenfins.net  

 

与国家团队联系:

如果您想与每一个参与国的国家管理团队直接联系询问问题,您可以通过以下方式单独联系:

indonesia@greenfins.net
   
malaysia@greenfins.net
   
maldives@greenfins.net
   
philippines@greenfins.net
   
thailand@greenfins.net
   
vietnam@greenfins.net